کاش یک قهرمان بیاید
ساعت ۱٢:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٢/۳۱  کلمات کلیدی: اقتصادی

خاستگاه مفاهیم سیاسی واجتماعی ، جوامع انسانی بوده هر جامعه بسته به پیشرفت وتوسعه انسانی ش مفاهیم متناسب با آن سطح از توسعه ورشد نیز داشته است. مفاهیمی چون دموکراسی ، اومانیسم ، لیبرال ، قانون گرایی و.... که بر مجموعه ای ازواقعیات ومناسبات حاکم بریک جامعه یا اجتماع دلالت دارد زایده جوامعی هستند که فعالیت وجوشش اجتماعی آنها، اقتضای ظهوروتعریف آن مفاهیم را داشته است در واقع برخاسته ازاحساس نیاز آن جامعه به این مفاهیم بوده است که ما عموماً این جوامع را بعنوان جوامع پیشرفته وغربی می شناسیم.

درمقابل نیز مفاهیمی هم هستند که ویژه جوامع جهان سومی هستند وخاستگاه آن کشورهای توسعه نیافته هستند یعنی وضعیت اجتماعی این جوامع بسترپیداش وظهور این مفاهیم که دارای بار فرامعنای است را فراهم کرده است ، یکی از این مفاهیم که اتفاقاً ضرورت ونیاز آن این روزها در جامعه ما نیز حس می شود "ظهور یک قهرمان" است.عموماً ظهور یک شخص قهرمان که دارای  ویژگی کاریزماتیکی نیز هست در جوامعی ظهور میکند که دست به گریبان پدیده های شومی  چون فقر ، جهالت ، بی سوادی ومشکلات فرهنگی واجتماعی و... هستند،  اینکه جامعه ما به چه نسبتی گرفتار این پدیده هاست موضوع این نوشتار نیست  بلکه موضوع گفتار، احساس نیاز جامعه به" ظهور یک قهرمان" است ، قهرمانی کارکشته با قدرت نفوذ کاریزمایی در میان مردم و قدرت های تاثیر گذار بر عرصه اقتصاد که بیاید ودر میان تنگنهای موجود وضع اقتصادی مردم را اندکی سامان ببخشد، قهرمانی که محدودیت ها را بشناسد، درک کند وبعضاً قبول کند و در این میان بتواند با مدیریت صحیح نسخه رهایی اقشار جامعه را از این وضع اسفباراقتصادی که به نظر من بخش عمده ای از آن بدلیل بی تد بیری وسوء مدیریت در عرصه های مختلف است ، بپیچد .جامعه ای که روز به روز شرایط اقتصادی ش بغرنج تر وبحرانی تر میشود، مردمش فقر را با رگ وپوستشان حس میکنند و هر روز به طیف کسانی که قدرت تامین کالاهای اساسی را برای ماه ها یا حتی درطول سال ندارند اضافه می شود ، دارای آماده ترین بستر برای پیدایش ورشد آسیبها و بزه کاریهای اجتماعی گوناگون است .به قول حدیث نبوی " اگر فقر از پنجره داخل شود، ایمان از در خارج می شود.". تنها کافسیت در تاکسی یا اتوبوس کمی به خاطر همدردی با مردم دست از دغدغه های ذهنی خودمان بشوییم و به درد دل مردم گوش بدهیم.

کاش یک قهرمان بیاید......