سایه سیاه ارتجاع

تو بگو مرگ در راهی که اصالت دارد ارزش دارد

 یا درراهی که تو به آن اصالت داده ای

تو بدان عقابهای این شهر از انبوه لاشخورها بر آسمان هراسی ندارند

مرگ برای آنها بهتر از زیستن در کنار توست  

ای دریغ از زنان تو اگر طعمه شهوت شوند

ای دریغ از مردان تو اگر در خون غلتان شوند

ای دریغ از چراغهای شهر تو اگر خاموش شوند 

ای دریغ از تو اگر بیفتی از پا 

ای دریغ از تو اگر قربانی جهالت شوی 

/ 1 نظر / 30 بازدید